ANBI-gegevens

Heemkundekring ‘De Elf Rotten’
RSIN: 816485574
KvK: 40218701
Doelstelling

1. De vereniging heeft als doel de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen in het bijzonder in de gemeente Heesch en directe omgeving, alles in de ruimste zin des woords.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;
b. het doen houden en houden van lezingen, het organiseren van excursies, het verzorgen en het leveren van bijdragen aan tentoonstellingen;
c. het mogelijk maken en verzorgen van heemkundige publicaties, onder andere van een eigen periodiek;
d. het op actieve wijze leveren van een bijdrage tot het behoud of instandhouding van voor het heem waardevol geachte objecten en structuren en het steunen van ontwikkelingen in bijvoorbeeld landschappelijk, sociaal, (cultuur) historisch, taalkundig en planologisch verband, die het doel van de vereniging bevorderen;
e. alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
f. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Doelstelling
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ is opgericht als historische vereniging voor Heesch en omgeving. Het hoofddoel van de vereniging is het beoefenen van de heemkunde in de breedste zin van het woord.
Heemkunde kan onderverdeeld worden in drie thema’s:
1. heemkennis: de kennis van het eigen heem
2. heemliefde: waardering voor de eigenheid van de eigen omgeving en
3. heemschut: het bewaren en beschermen van waardevolle zaken en objecten, die gerelateerd zijn aan het heem.
Speerpunten
De heemkundekring wil zijn doelstellingen verwezenlijken door:
1. het vergaren van kennis van de geschiedenis van de eigen leefomgeving
2. het verzamelen en veiligstellen van voor de geschiedenis van Heesch en omgeving belangrijk geachte objecten en verzamelingen
3. het beschermen van waardevol geachte objecten en structuren in het landschap en
4. het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Heesch en omgeving bij een breed publiek.
Middelen
De heemkundekring tracht zijn speerpunten te realiseren door de inzet van de volgende middelen:
1. goede financiële basis: ledeninkomsten, subsidies en bijdragen, sponsorinkomsten, schenkingen en legaten
2. instellen, bemensen en faciliteren van werkgroepen
3. samenwerking met overheidsinstellingen: gemeente, provincie en rijk
4. samenwerking met particulieren, lokale, regionale en landelijke verenigingen en instellingen
5. bevordering van deskundigheid van eigen leden
6. beheer verenigingsgebouw en museum
7. openstelling museum voor diverse doelgroepen
8. organiseren van publieksgerichte activiteiten
Financiële basis
Onder het kopje ‘Middelen’ is reeds aangegeven welke basis de heemkundekring nodig heeft om zijn doelstellingen te bereiken. Zonder een goede financiële basis is het niet mogelijk de activiteiten te
ontplooien die in het beleidsplan benoemd zijn. Om de activiteiten te kunnen realiseren verwerft de heemkundekring de volgende inkomsten:
– contributie
– huursubsidie gemeente
– bijdrage cultureel erfgoed gemeente
– projectsubsidie gemeente
– bijdragen Rabobank
– sponsoring
– verkoop boekuitgaven
– giften en entreegelden
– bijdrage OMD
– subsidies provincie
– garantiesubsidie Stichting Brabants Heem
– bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds
– donaties en legaten
De financiële middelen worden beheerd door de penningmeester onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Jaarlijks wordt via een jaarrekening verantwoording afgelegd aan de ledenvergadering.
De kascontrolecommissie ziet toe op een juiste financiële boekhouding. Voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie wordt driejaarlijks verantwoording afgelegd aan de subsidieverlener met een
financiële en inhoudelijke verslaglegging. De besteding van fondsen en vermogen wordt verantwoord in de jaarrekening en balans.
Contactgegevens
Postadres: Heemkundekring ‘De Elf Rotten, Thorbeckestraat 101, 5344 SM Oss
Bezoekadres: De Heemschuur, Schoonstraat 35, 5384 AL Heesch
Telefoonnummer: 06-10463762
Bestuur
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter a.i.:
Ger Fransen
Secretaris/penningmeester:
Hans Pennings
Bestuursleden:
Huub van Herpen
Riky de Jong
Tonnie Nikkels
Jan Schuurmans
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de werkgroepen en de leden van de vereniging ontvangen geen beloning/vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Wel kunnen gemaakte onkosten (niet zijnde uren) gedeclareerd worden