SponsorKliks, gratis sponsoren!

Uitgifte van de Gemeint

Afdrukken

Jan III, hertog van Brabant, geeft aan de lieden van Heesch de gemene gronden te Heesch uit tegen een voorlijf van 130 pond Leuvens en een jaarlijkse erfcijns van 6 pond Leuvens.

ORIGINEEL:
Nos Johannes dei gratia Lotharingiae Brabantiae et Lijmburgiaedux notum fieri volumus protestantii quod nos hominibus villae nos-trae de Hees, ob nostram et ipsorum utilitatem dedimus et damusper praesentes communitatem dictae villae de Hees, in mericis, pa-ludibus et in aliis quibuscumque tam in humidis, quam in siccis con-sistentem infra ipsam villam et circa eandem iacentem usque ad li-mitationes communitatum aliarum vllarum circumiacentium ab ipsisiure hereditario perpetue obtinendam et habendam ad communemusum eorum pro centum et triginta libris Lovaniensibus, nobis no-mine prelivii dicti vulgariter voerlieff ab iis traditis et solutis, et proannuo et hereditario censu sex librarum Lovaniensium nobis, et postnos nostris heredibus et successoribus a dictis hominibus villae de Hees, pro dictis eorum communitatibus reddendis et solvendis, annoquolibet in dicta villa de Hees, eo termino, quo reliqui census nostriibidem sunt solvendi. Et indulgemus ac concedimus dictis hominibusvillae nostrae de Hees, pro relevatione eorundem, quod ipsi, de dictis eorum communitatibus, tam in una parte vel in pluribus simul etsuccessive, sicut placuerit, aut pro ut sibi magis erediderunt expedire, non vocando nec requirendo ad hoc nos, vel nostros officiatos,vendere et exhibere ulterius pro annuo et hereditario censu, liberevaleant, de quanto ipsi dictam summam, centum et triginta librba-rum Lovaniensium, nobis ab iisdem nomine praelevii, pro dictis communitatibus solutam recepiant et de quanto ipsi anno quolibetsex libras Lovanienses annui et hereditarii census percipiant et obti-neant in subsidium solutionis dicti annui census sex librarum Lova-niensium nobis annuatim ab ipsis pro dictis communitatibus solven-darum, praemissa vero omnia et singula pro ut superius sunt con-scripta promittimus pro nobis, nostrisque post nos heredibus et suc-cessoribus dictis hominibus seu communitatibus dictae villae nostraede Hees eorumque heredibus et successoribus in perpetuum inviola-biliter observare et ut omnia et singula praescripta maiorem obtine-ant securitatem has litteras nostri sigilli munimine fecimus commu-niri in testimonium supra eo rogantis insuper dilutos milites et fide-les nostros Ottonem Dominum de Kuijc et de Everlee, Rogerum deLevendale castellanum Bruxellensem, Rodolphum Pipenpoij domi-num de Blaersfelt senescallum nostrum Brabantiae, et Hendricus deOs camerarium nostrum dilectissimum quatenus sua sigilla his literisuna cum sigillo nostro in testimonium apponant omnium praemisso-rum. Et nos Otto dominus de Kuijc et de Everle, Rogerius de Leven-dale castellanus Bruxellensis, Rudolphus Pijpenpoij de Blaesveltseneschallus Brabantiae et Hendricus de Os camerarius, milites etfideles domini nostri ducis praelibati, ad ipsius requisitionem sigillanostra, una cum sigillo suo in testimonium omnium praemissorum,praesentibus litteris fuerunt appensadatum et actum Lovanii feria tertia ante festum beati Lucae Evange-listae Anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo nono
VERTAALD:
Wij Johannes bij de gratie Gods hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg willen bekend maken dat wij aan onze lieden van ons dorp Hees, teonzer en hunner gebruik hebben uitgegeven en bij deze uitgeven de gemeint van het genoemde dorp Hees, bestaande uit bouwland, woeste gronden en andere waar dan ook gelegen, zowel natte als droge gronden, gelegen binnen genoemd dorp tot aan de grenzen van de gemene gronden van de andere naburige dorpen, om door hen rechtens erfelijk en eeuwig verkregen en gehouden te worden tot hun gezamelijk gebruik, tegen een praelevium (=vóórheffing/voorlijf) doorgaans genaamd voerlieff van 130pond Leuvens te onzer name, door hen over te dragen en af te lossen, entegen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 pond Leuvens aan ons en na ons aan onze erven en opvolgers door genoemde lieden van het dorp Hees voor hun gemene gronden over te dragen en af te lossen, jaarlijks op dezelfde wijze en op dezelfde termijn als onze andere cijnzen in het ge-noemde dorp Hees gelost moeten worden. En wij staan genoemde lieden van ons dorp Hees toe en stemmen ermee in, dat zij te hunner behoeve, van hun genoemde gemene gronden, één of meerdere delen, tegelijk ofsuccessievelijk, als het hun bevalt of als zijzelf meer besluiten te vervreemden, mogen verkopen en meer uitgeven tegen een jaarlijkse en erfelijkecijns, zonder aan ons of onze beambten toestemming te hoeven vragen.Dat zij mogen bepalen wanneer zijzelf genoemde som van 130 pond Leuvens aan ons als voorlijf  voor genoemde gemene gronden beginnen af te lossen, en wanneer van hen jaarlijks de jaarlijkse en erfelijke cijns van 6pond Leuvens ontvangen en verkregen wordt ter betaling van genoemdejaarlijkse cijns van 6 pond Leuvens, aan ons jaarlijks door hun voor genoemde gemene gronden te voldoen. Wij beloven genoemde lieden of in-woners van genoemd dorp Hees en hun nazaten en opvolgers, het voorafgaande werkelijk in zijn geheel, overeenkomstig met hetgeen tevoren is opgesteld, voor ons, de onzen en na ons onze erven en opvolgers, eeuwigonverbrekelijk en onherroepelijk te onderhouden en om al hetgeen voorschreven staat meer zekerheid te verlenen hebben wij ter getuigenis dezebrieven bekrachtigd met ons zegel en hebben wij daarenboven onze goederidders en getrouwen Otto, heer van Kuijc en Heverlee, Rogier van Leefdaal, burggraaf van Brussel, Roelof Pipenpoij, heer van Blaersveld, onzeseneschalk van Brabant en Hendrik van Os, onze zeer gewaardeerde ka-merheer om aan deze brieven hun zegels samen met het onze te bevestigen ter getuigenis van al het voorafgaande.En wij  Otto, heer van Kuijc en Heverlee, Rogier van Leefdaal, burggraafvan Brussel, Roelof Pijpenpoij van Blaersveld, seneschalk van Brabanten Hendrik van Os, kamerheer, ridders en getrouwen van onze heer de hertog, hebben op diens verzoek onze zegels samen met het zijne aan deze brieven bevestigd ter getuigenis van al het voorafgaande.

Akte Leuven d.d. 3 dagen voor de feestdag van St. Lucas Evangelist (=18 oktober) in het jaar des Heren 1329 = 15 oktober 1329

Het origineel charter is verloren gegaan. Een afschrift ervan berust in een compilatie van `Pootchaarten en Uitgiften van Gemeentens´ (fol. 314v-315v) in het Archief van de Leen- en Tolkamer in het Rijksarchief te ´s-Bosch.
Bron: R.A.N.B., Archief van de Leen- en Tolkamer over de stad en Meierij van ´s-Hertogenbosch (1605-1795)