SponsorKliks, gratis sponsoren!

Begijnen en geestelijken uit Heesch.

Afdrukken

 

Maria Theresia Godschalcx, dochter van Franciscus Strick, S.T.B.F., zoon van Jan Strick, brouwer en herbergier in `de Roskam´ te Heesch, en Maria Louise van Winterroij, ged. R.K. Heesch 8.2.1700, overl. Heesch 20.4.1762. Hij werd tussen 31.8.1716 en 28.2.1717 ingeschreven aan de universiteit van Leuven voor de artesstudie (pedagogie de Valk). Hij was op dat moment nog minderjarig en niet onbemiddeld. Na voltooiing hiervan ging hij theologie studeren en behaalde het baccalaureaat. In 1721 werd hij rector van de O.L.Vrouwekapel te Uden.
Pastoor van Heesch 1724-1762. Vanaf 1753 tevens deken van het district Oss. In 1744 werd hij door de Staten Generaal geadmitteerd als apostolisch vicaris van ´s-Bosch. De pauselijke nuntius te Brussel, Crivelli, dwong hem echter van deze benoeming af te zien.
Na de dood van vicaris Martinus van Litsenborg werd hij voor de tweede keer kandidaat gesteld, opnieuw zonder resultaat (1). Noten: (1)

Johannes Vos
, zoon van Hendrik Ariens Vos en Maria Kuijpers, ged. R.K. Heesch 5.12.1695, overl. Esch 15.9.1746, begr. Esch 19.9.1746. Zijn vader kocht in 1702 een huis aan de Hoogstraat in Heesch (1) waar Johan ook nog enige jaren woont; ca. 1711 bezocht hij het gymnasium te Teeffelen. Tussen 1.9.1712 en 28.2.1713 werd hij inge- schreven aan de universiteit van Leuven (artes, pedagogie het Varken, dives, minderjarig). In 1718 blijkt hij theologie te studeren (2). Pastoor van Esch 1721-1746. Op 21.2.1747 vindt taxatie van zijn goederen plaats (3);
Noten:
(1) R.A.N.B., R.A. Heesch 16, fol. 187v d.d. 28.11.1702;
(2) R.A.N.B., R.A. Heesch;
(3) R.A.N.B., R.A. Heesch 79, fol. 69v d.d. 21.2.1747.

Theodorus Vos (Dirck), zoon van Arien Hendriks Vos en Jenneken Hendriks, ged. R.K. Heesch 12.9.1665, overl. Esch 1721; studeerde in 1682 aan de Latijnse school te Megen: op 7.5.1682 sluiten de kinderen van Arien en Jenneken een akkoord inzake de nalatenschap van hun ouders: Hendrik en Peter krijgen de gehele boedel in eigendom en moeten de schulden die daarop rusten voldoen; Dirck, hun broer, `nu tot Megen aende Latijnse school zijnde´ moeten zij `laten leeren ende t´selve becostigen tot dat hij de vijffde schoole sal sijn gepasseert´, en hun jongste broer Joost `moeten laeten leeren het cuijper ambacht tot ter tijt en wijle de zelve bequaem sijn hare cost te kennen winnen´; zij moeten hen van kost en kleding voorzien (1); woonde in 1705 te Udenhout als wereldheer: op 9.9.1705 leggen schepenen van Heesch te zijnen behoeve een ver- klaring van bekendheid en goed gedrag af: `de heer Theodorus Vos tegenwoordigh rooms weerelts priester binnen den dorpe vande Uijdenhout, quaertier van Ooster-wijck, meijerije van ´s-Bosch is geboortigh, uijt onse voors. dorpe van Hees, ende van wettige, ende onbesproockenen ouders voort gebracht´ (2);
Noten:
(1) R.A.N.B., R.A. Heesch 15, fol. 64 d.d. 7.5.1682;
(2) R.A.N.B., R.A. Heesch 57, fol. 24 d.d. 9.9.1705.